Give me the Gifs

For Neo2 Magazine with:
Photo: Josep Alfaro
Make-up: Nacho Sanz
Fashion: Miri Esteban
Model: Aina Reig Pascual